Opptakskriterier

Opptakskriterier: Prioritering ved opptak:

Kragskogen Foreldrelagsbarnehage er en nærmiljøbarnehage.

Dersom barnehagen ikke kan tilby plass til alle som søker skal opptak skje
etter følgende prioritetsrekkefølge:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i
barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har
nedsatt funksjonsevne.

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og
4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage. jfr.
Lov om barnehager § 13. (Kommunen har
ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.)

2. Barn av initiativtakerne til barnehagen skal ha fortrinnsrett ved opptak,
jfr. § 3, det samme gjelder barn av personalet.

3. Søsken av barn som allerede har plass i barnehagen.

4. Søsken av barn som tidligere har hatt plass i barnehagen og som bor i
nærmiljøet

5. Barn bosatt i nærmiljøet. Jfr. Styrevedtak a 10.05.2000

6. Barn bosatt i Vestre Aker bydel.

7. Barn som for øvrig står på barnehagens søkerliste.

Vedrørende punkt 4 over er det foreldrenes ansvar å informere barnehagen om
at et barn faller inn under dette punktet. Dette på grunn av at det for
barnehagen med tiden vil være en stor administrativ utfordring å holde oversikt
over barn med denne prioritet.

Opptaksprosessen i kommunale og private barnehager er samordnet. Søknad skjer gjennom Oslo kommunes hjemmeside https://www.oslo.kommune.no/barnehage/

 

Definisjon av vårt prioriterte
nærområde/opptakskrets:
Området er definert på innsiden av
Ankerveien, Holmenkollveien, Lybekkveien og Arnebråtveien. Det vil si:

Olav Aukrustsvei oddetall og partall 1-26

Ankerveien partall 38 - 44

Holmenkollveien partall 58 - 80

Lybekkveien oddetall 1 - 21

Hemmingveien oddetall og partall 7 - 22

Holmenhaugen oddetall og partall alle nummer

Arnebråtveien oddetall 75 - 155