Orientering om valg

Les hva vi gjør i de forskjellige vervene

Styret:

Antall personer: 8 (5 styremedlemmer, 2 vara medlemmer som kan bli innkalt hvis annet styremedlem skulle fratre midt i året og daglig leder)

Antall møter i løpet av et år: ca.5-7(varierer med situasjon i barnehagen).

Tidsforbruk: ca 2-3 timer pr. møte + noe forberedelser

Oppgaver: Drift og økonomi, årsrapport, barnehagens øverste organ mellom årsmøtene. Er du interessert i barnehagens drift og utvikling, liker å holde deg orientert i hva som skjer i barnehagesektoren eller er glad i tall eller juss, da er kanskje styret noe for deg!

Samarbeidsutvalg:

Antall personer: 6 (2 fra årsmøtet, 2 fra styret og 2 fra personalet, daglig leder).

Antall møter i løpet av et år: ca. 2-3 (varierer med situasjon i barnehagen)

Tidsforbruk: ca 2-3 timer pr. møte, forberedelser, hva du gjør det til.

Oppgaver: Godkjenning av barnehagens årsplaner. Fungerer som tillitsvalgte for foreldrene. Her har du påvirkningsmulighet i forhold til barnehagens pedagogiske innhold og kan bidra til et enda bedre samarbeid mellom foreldrene og barnehagen!

Arbeidsutvalg:

Antall personer: 8

Antall møter i løpet av et år: ca 4-5

Tidsforbruk: ca 2-3 timer pr møte, noe arbeid mellom møtene, fordeles på alle medlemmene

Oppgaver: Arrangerer sommerfest, Julebasar, Vår- og Høst-dugnader, lager lister over rulleringsoppgaver som foreldrene har ansvaret for m.m. Er du glad i å holde ting i orden, en handyman/woman eller liker å stå bak et vellykket arrangement, da har du mulighet for å trå til i arbeidsutvalget!

Valg komité:

Antall personer: 2

Antall møter i løpet av et år: 1-2

Tidsforbruk: ca 1 times møter, tid til ringerunde for å skaffe kandidater til valg.

Oppgaver: Sammen med daglig leder, finne gode kandidater til barnehagens ulike verv og lage innstillingsliste før årsmøte hvert år. I valgkomiteen må du ikke redd for å ta en telefon eller ti og det er fint om du virker motiverende og positiv på andre

Kandidater innstilles helst for to år av gangen, for å sikre god kontinuitet og erfaringsoverføring. Det er viktig at det i de ulike utvalgene sitter medlemmer fra alle barnehagens avdelinger, for å sikre best mulig ivaretakelse og samhold i barnehagen. Årsmøtet med valg gjennomføres normalt innen utgangen av mars.

Vi håper at du vil vise interesse og være positiv til å ta på deg et verv!