Litt om oss

Her finner du litt info om barnehagen

Introduksjon av barnehagen
Kragskogen Barnehage er en privat barnehage. Den ble bygget sommeren 1998, og har vært i drift fra samme høst. Vi tar imot barn fra 1 til 6 år og har fire avdelinger, to småbarnsavdelinger og to storebarns avdelinger. Det er i overkant av 65 fulle plasser i barnehagen, dette kan variere noe.

Alle foreldre kjøper seg inn i barnehagen med en andel pr. barnehageplass, man er da eier av barnehagen tilsvarende det antall andeler man har. Når behovet for barnehageplassen opphører selges andelen videre og man får tilbakeført andelskapitalen. Man har som eier kun begrenset ansvar tilsvarende den andel man eier.

Åpningstiden er fra kl. 07.30 til 17.00 fra mandag til fredag. Barnehagen er åpen hele sommeren og mellom jul og nyttår, men er stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen åpen til kl. 12.00. Det er fem planleggingsdager i året, da holder barnehagen stengt.

Forutsetninger
Barnehagen ligger midt inne i Kragskogen området, som strekker seg fra Arnebråtveien til Holmenkollveien. Dette er ett naturskjønt område med små skogholt i umiddelbar nærhet til barnehagen. Området er hovedsakelig bebygget med rekkehus og terrassehus. Det er ingen biltrafikk i området. I tillegg til små skogsområder finnes det også små lekeplasser her, fotballbane og sandvollyballbane. Vi er en nærmiljøbarnehage og mange av barna som har plass i barnehagen bor i dette området.

Vi er i den heldige situasjon at vi er en veletablert barnehage som mange ønsker å få plass i. Samtidig merker vi at bygget begynner å trenge litt mer vedlikehold. Med en god økonomi som vår, er det mulig å opprettholde vår høye standard når det gjelder både de fysiske rammebetingelsene og det pedagogiske innholdet.

I barnehage- Norge skjer det fortsatt mye, både med tanke den administrative delen med tilskudd osv og med kravene til barnehagens pedagogiske arbeid. Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1.august 2017, og er grunnleggende for all barnehagedrift. Målet er at alle ansatte i Kragskogen barnehage skal ha et eierforhold til rammeplanen, og ha en forståelse for hvordan vi bruker den i hverdagen. Rammeplanen, Lov om barnehager og våre vedtekter utgjør basisen for vårt arbeid og for vår årsplan og progresjonsplan.

Våre fem viktigste mål!
I tillegg til det formålet som står i barnehageloven og i barnehagens vedtekter, så har de ansatte i barnehagen kommet frem til de fem viktigste målene vi har med vårt arbeid.

Disse fem målene har vi diskutert oss frem til gjennom individuelle besvarelser, gruppearbeid, plenumsdiskusjoner og vårt arbeid med rammeplanen.

Vi vil at barna hos oss skal:

  • oppleve omsorg, trygghet og humor
  • få interesse for å lære og å skape
  • oppleve å være en god venn
  • oppleve gjensidig respekt og anerkjennelse
  • oppleve motgang og mestring gjennom utfordringer

Vi voksne i barnehagen vil ha disse 5 målene i bakhodet i vårt daglige arbeid med barna!

Våre satsningsområder

Vi legger vekt på å se situasjoner der barn kan få bruke sin rett til medbestemmelse. Vi vil bevisst lytte til barna og gi barna valg der det er naturlig. Det er viktig å ha en dagsrytme som åpner for at barn har reell påvirkning på sin egen dag.

Vi bruker tid på å få gode rutiner på dokumentasjon både av de voksnes arbeid og barnas liv i barnehagen. Vi vil lage utstillinger av barnas arbeid, lage små forestillinger, skrive månedsbrev til foreldrene, skrive månedsplan til både foreldre og ansatte, legge ut bilder på skjermen i garderoben og i appen Kidplan. 

Alle med: er et verktøy til hjelp i observasjon av barns lek og sosiale samspill. Dette skjemaet bruker vi til observasjon av alle barn i barnehagen. Har barna språklige utfordringer, kan det hende vi supplerer med å bruke et eget skjema for observasjon av barns språk. se TRAS

TRAS (Tidlig Registrering Av barns Språk),er et systematisk observasjons skjema med en utfyllende veileder som vi i noen tilfeller bruker for å observere og kartlegge barnas språkutvikling. Ved hjelp av skjema kartlegger vi samspill, kommunikasjon, oppmerksomhet, språkforståelse, språklig bevissthet, uttale, ordproduksjon, og setningsproduksjon.

( Les mer på: www.statped.no/tras/)

Barnas barnehageperm
Vi lager en perm til hver av barna. Målsettingen med permen er at den skal systematisere dokumentasjonen av barnas gode opplevelser og gode menneskemøter. I permen vil vi dokumentere hverdagen ved å samle på noen fotografier, tegninger og fortellinger.

Alle barna har en perm som står på avdelingen. Denne permen følger barnet gjennom årene i barnehagen, og barna vil, når de slutter her få den med seg hjem.

Kosthold
Maten som serveres her skal være allsidig, sunn og variert. Det skal være frukt og grønt til alle måltider, grovt brød, melk og vann. Vi får levert varm lunsj fra cateringfirmaet Barn til Bords tre dager i uka. De to andre dagene serverer vi brødmat. Det er et mål at barna skal få erfaring med å være med på matlagningen. På Skogen og Fuglekassa er det først og fremst de barna som er ordensbarn som får hjelpe til på kjøkkenet. Barna fra Blomsterenga og Hiet får mer kjennskap til matlaging gjennom at de lager maten på avdelingene, eller at de voksne på hver avdeling blir med noen barn opp på kjøkkenet. Å se på, ta på, smake på er en viktig del av små barns læring!

Natur/miljø
Med vår supre beliggenhet, er det naturlig å jobbe med natur og miljø som et av våre satsningsområder. Når vi er ute setter vi ofte fokus på hva som finnes i naturen der vi er. Å undre oss over hva vi finner sammen med barna, og lete oss frem i bøker til vi ser noe som ligner eller er likt er prioritert. Forandringene i naturen gjennom året er også noe vi observerer sammen med barna.

Kragskogen barnehage er opptatt av å gi barna gode miljøvaner, vi leverer inn glass, metall, papir og plast, vi unngår bruk av engangsservise, vi prioriterer å kjøpe inn leker av høy kvalitet, vi handler mest mulig svanemerket.

Vi har parsell i Voksenenga Nærmiljøhage og dyrkekasser i barnehagen, der barna får følge veien fra frø til mat. Her steller vi hagen vår, planter, vanner, høster, luker, komposterer hageavfall og koser oss!

Målet er at alle barn som går i Kragskogen barnehage, blir bevisste og har forståelse for hva som menes med bærekraftig utvikling.

Fysisk aktivitet og friluftsliv
Med vårt fine uteområde er det lett å legge til rette for allsidig fysisk aktivitet og til og med friluftsliv innenfor gjerdet! I tillegg til det vi gjør på barnehagens område er alle avdelingene på tur minimum en dag i uka. Alle barna skal være ute hver dag.

Ettersom barnehagen ligger så fint til er det et mål for oss at både store og små går selv på tur.

Noen ganger vil vi ta buss eller bane for å komme litt lenger, eller for å få erfaringene og opplevelsene som er knyttet til det å kjøre buss eller trikk!

De store barna vil mer regelmessig ta bussen til Voksen Skog og gå på tur ”i den store” skogen, med hele Nordmarka for våre føtter, her kan vi finne både elgbæsj og steinsopp!

Inne har vi i perioder små grupper med gym på gymrommet. Avdelingene har lagt opp innemiljøet slik at det er rom for fysisk aktivitet uten at det blir en belastning for dem som holder på med for eksempel rollelek eller bordaktiviteter.

Allsidig bruk av kroppen er ofte lystbetont for barn. De gleder seg over bevegelsen for bevegelsens skyld!