Foreldreundersøkelsen 2023

Foreldreundersøkelsen for 2023 ble avsluttet i desember og nå er resultatene for både vår barnehage og bydelen klare. Alt i alt er foreldre veldig fornøyd med barnehagetilbudet både hos oss og i resten av bydelen. Tilfredshet totalt: ligger i år på 4,9. Bydelen ligger på 4,6. Det er litt opp fra ifjor. Svaralternativene er fra 1 svært misfornøyd til 5, svært fornøyd

Evaluering av foreldreundersøkelsen på huset, og bruk av resultatene:
Alle avdelingene har fått resultatene avdelingsvis. Vi vil bruke årets svar til å se på utvikling fra ifjor og  avdelingene vil plukke ut et område de vil jobbe mer med i 2024. Selv om vi skårer høyt og er fornøyd med resultatene kan vi alltid bli bedre! Foreldreundersøkelsen er en viktig kilde til å se foreldrefølt kvalitet og vi setter stor pris på at så mange som mulig er med og svarer!

Kort oppsummering:

Svarprosent i desember 2023 var 66,67 %, litt ned fra ifjor.

Spørsmålet:Totalt sett, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med din barnehage?

Her svarer foreldrene 4,9! det er litt opp fra i fjor da den lå på 4,7 og det er vi veldig godt fornøyde med.

hvordan personalet møter dere ved levering av barn? som i fjor 4,6

Henting også stabilt på 4,5

Veldig fornøyde med at vi scorer høyt 4,9 på spørsmålet: Jeg har inntrykk av at personalet i barnehagen oppmuntrer mitt barns nysgjerrighet og lyst til å lære.

Jeg opplever at bemanningstetthet -antallet barn per voksen – i barnehagen er tilfredsstillende her ligger vi på 4,2 og det til tross for at både bemanningsnorm og pedagognorm er på plass og vi har noe ekstra ressurser til teater/drama og administrasjon. Vi er ikke uenige med foreldrene, flere ansatte i barnehagen hadde gitt oss en høyere kvalitet på tilbudet vi gir barna. 

Uansett må målet være å gi høyest mulig kvalitet innenfor de rammene vi har!